MOTTO:
"Vždycky je třeba obětovat něco, co chceš, kvůli něčemu co chceš víc."

Maturita z českého jazyka 4

29. března 2006 v 16:26 | Klapeto
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1-4
V kontrastu k tomu, jak se jeví na veřejnosti, jsou jeho knihy velice otevřené. V nich se tenhle uzavřený člověk nevyhýbá ničemu. Jak řekla další jihoafrická nositelka Nobelovy ceny za literaturu Nadine Gordimerová, "jdou až na samý nerv bytí. To, co tam Coetzee nachází, je víc, než kolik toho většina z nás o sobě kdy pochopí". Není divu, že když ze sebe ještě vydá část sil při učení, už mu toho pro média moc nezbude.
"Novináři zuří, že si nechodíte pro ceny a neposkytujete interview. Mají spisovatelé právo na soukromí?" ptá se ho Anne Susskindová. "K doktríně o přirozených právech jsem byl odjakživa skeptický," odpovídá Coetzee. "Máme právo na soukromí do té míry, do jaké dokážeme prosadit zákon na ochranu soukromí. Nad tím, co se novináři o mně rozhodnou napsat, se mohu jen usmát a nějak to snést."
Bude 10. prosince jeho židle ve Stockholmu prázdná? Vlastně na tom tolik nezáleží. "Mohli mi ten šek poslat rovnou, a hotovo," prohlašuje v jeho nejnovější knize Elizabeth Costello, australská spisovatelka, která se důsledně stranila veřejnosti. Říká to ve chvíli, kdy má jet na slavnostní předání literární ceny. Takže se ani nemusíme ptát, proč si Coetzee za téma své knihy vybral právě její život.
(Víkend magazín Hospodářských novin 4/2003)
Úloha 12 2 b.
Které z následujících tvrzení svým obsahem jednoznačně odpovídá výchozímu textu?
A) Coetzeemu nezáleží na tom, zda se zúčastní letošního předávání Nobelových cen.
B) Elizabeth Costello je skutečná spisovatelka, která se stala hrdinkou Coetzeeho knihy.
C) Nobelova cena se může předávat pouze ve Stockholmu, a to jen 10. prosince.
D) Za svou literární tvorbu získala Elizabeth Costello mimo jiné i Nobelovu cenu.
Úloha 1
Napište jednoslovný synonymický výraz, kterým lze nahradit slovo interview tak, aby smysl výchozího textu zůstal zachován:
Úloha 2
Napište, ke které národní literatuře nejspíše přísluší spisovatel Coetzee:
Úloha 3
Vypište z výchozího textu celý úsek, který je citací z knihy:
Úloha 4
Nalezněte ve výchozím textu přístavek a napište jej:

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 5-8
Poprvé se estetika autora/ky projevila v povídce The Mark on the Wall (1917, Skvrna na zdi, č. 1982). Autor/ka v ní odvážně zboural/a "lešení" tradiční prózy, tj. zápletku a charakteristiku postav, a pokusil/a se literárně ztvárnit chaotický proud vědomí. Imprese, vzpomínky a volné asociace pocitů a myšlenek krouží kolem skvrny na zdi (ve skutečnosti je to hlemýžď lezoucí po zdi). Autor/ka používá tohoto bodu v prostoru jako leitmotivu, kterým dává řád beztvaré tříšti proudu vědomí. Vnější realitu převádí do vědomí, nezajímá ho/ji objektivní skutečnost, ale stavy vědomí vnímajícího subjektu.
(Slovník anglicky píšících spisovatelů, upraveno)
Úloha 5
Co znamená zkratka č. užitá ve výchozím textu?
A) časopis
B) česky
C) číslo
D) čteno
Úloha 6
Výchozí text nejspíše popisuje poetiku:
A) A. E. Poea
B) E. Brontëové
C) G. G. Byrona
D) V. Woolfové
Úloha 7
Jaký je význam slova leitmotiv ve výchozím textu?
A) hlavní motiv odkazující na reálnou skutečnost
B) motiv procházející celým dílem
C) motiv vyskytující se na nečekaném místě
D) vedlejší motiv komplikující porozumění dílu
Úloha 8
Která z následujících možností je významově nejbližší poslednímu souvětí výchozího textu?
A) Můžeme u něho/ní pozorovat přechod od komediálnosti k převažující sociální kritice, stále silněji spojované s psychologickým ponorem do podvědomých nebo snových poloh.
B) Osobitě využil/a pro záznam skutečnosti postupů osvíceneckých realistů, obohacuje/íc je svým uměním složité a jemné charakterizace spojené s nesentimentálním nebo až satirickým podbarvením.
C) V prozaické konverzaci zachycoval/a protipuritánsky volné mravy vysoké společnosti, považující v obnovené monarchii nevázanost a cynický vtip takřka za svou politickou povinnost.
D) Vycházel/a z přesvědčení, že umělecká zkušenost je autonomní, radikálně odlišná od zkušenosti životní, a že smyslem umění je tvůrčí vize, nikoli reprodukce skutečnosti.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 9-11
Hynul - vášně na dno duše dohořely -
I hynul - a nezhynul pol hynoucí;
Po černých stěnách točí oko mroucí,
V kterém svědomí a staré boly vřely.
Rakev sám - ve rakvi leží černé,
V kterou složil oudy hříchem zmdlené,
Sám svou duši k hrobu doprovázel -
Znovu živ se v rakvi své nacházel.
Nepokojně sebou v tuhé truhle hází,
S hrůzou hříchy přešlých dnů prochází,
Kterých vědomí jej ve zoufalství žene -
Hříchy - i ve říši stínů družky věrné.
(Vzhledem k povaze úloh není uveden zdroj výchozího textu.)
Úloha 9
Ke kterému z následujících literárních směrů nejspíše patří výchozí text?
A) impresionismus
B) klasicismus
C) romantismus
D) realismus
Úloha 10
Vypište ze druhé sloky jednoslovné pojmenování, které je užito pro rakev:
Úloha 11
Napište rýmové schéma druhé sloky básně:
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12
"Potvrzuješ moje nejhorší obavy. Můj syn se tam někde na Labi učí pochybovat - učí se výsměchu a rouhání, zatímco já se do toho intrikánského a vzpurného dánského slepence snažím vtlouct trochu zbožnosti a pořádku."
(J. Updike, Gertruda a Claudius)
Úloha 12
Který z následujících výrazů ve výchozím textu nejspíše odkazuje k podstatě filozofie?
A) intrikánského
B) pochybovat
C) slepence
D) zbožnosti

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 13-
Oči
1 Ach oči účtují a místo aby spaly
diví se za slova
kolik těch slov už asi přetrvaly
a že jen smrt je přetrvá
2 Žárlí i na měsíc že tolik nebe pije
až zlatou barvu namíchá
pro všechny bdící: to je alchymie
zavolat z ticha do ticha
3 a neporanit stín který se zvedne
tak náhle nad zemí
Žárlí i na slzy když v zimě odpoledne
se v střípky ledu promění
4 Ach oči účtují a rády by se daly
z tmy do světla a dál
Dívky jež míjíte to na vás žárlívaly
Dívky jež míjíte to vás jsem miloval
(J. Orten, Modrá kniha)
Úloha 13
Která z následujících možností nejlépe vystihuje smysl výchozího textu?
A) Báseň prostřednictvím motivu očí odkrývá některé negativní lidské vlastnosti, jako je žárlivost a pomstychtivost.
B) Báseň prostřednictvím motivu očí předjímá osud české společnosti, postihuje střetávání v čase a konečnost lidského života.
C) Báseň prostřednictvím motivu očí poukazuje na základní problémy umělecké tvorby a postavení básníka ve společnosti.
D) Báseň prostřednictvím motivu očí symbolizuje hledání lásky a lidského pochopení u druhého člověka.
Úloha 14
Ve kterém z následujících veršů výchozího textu vystupuje do popředí lyrický subjekt nejvýrazněji?
(Lyrický subjekt, též lyrické já = mluvčí v lyrickém díle; individualizovaná konstrukce existující pouze v textu)
A) první verš druhé sloky
B) první verš třetí sloky
C) třetí verš druhé sloky
D) čtvrtý verš čtvrté sloky
Úloha 27 2 b.
Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje charakter básnických obrazů výchozího textu?
A) Básnické obrazy odrážejí konflikt mezi historickou dobou a básníkem.
B) Básnické obrazy se vztahují k obecným lidským prožitkům.
C) Básnické obrazy vycházejí ze známých lidových tradic a pověr.
D) Básnické obrazy jsou založené na střídání milostně erotických představ.
CJ21 - 8
Úloha 28 max. 2 b.
Rozhodněte, zda následující tvrzení vystihují výchozí text (ANO), či nikoli (NE):
28.1 V básni mají neživé předměty schopnosti typické pro živé bytosti. ANO - NE
28.2 Rýmové schéma básně je pravidelné. ANO - NE
28.3 Hlavním principem výstavby básně je kontrast motivů. ANO - NE
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 29 - 30
Je z vůdčích duchů generace, která byla reakcí na symbolismus. Na rozdíl od básníků symbolistických obrací zájem své poezie od obraznosti k rozumovosti. Naučil se od symbolismu umění zkratky a narážky, které působivě a osobitě využívá ve svých básních, do nichž vnáší vykládající a kritizující rozum, jenž často ironizuje citovou a obrazivou stránku těchto básní. Tak se dopracovává až k satiře, zabarvené politicky zvláště od dob, kdy se věnuje politice jako redaktor Národních listů […]. Své schopnosti dramaticky zhušťovati využil též v svých dramatických pracích.
(V. Nezval, Moderní básnické směry, upraveno)
Úloha 29 2 b.
O kterém z následujících autorů napsal Vítězslav Nezval dobové hodnocení?
A) o Antonínu Sovovi
B) o Jaroslavu Vrchlickém
C) o Karlu Tomanovi
D) o Viktoru Dykovi
Úloha 30 2 b.
Který z následujících tvarů slov užitých ve výchozím textu je dnes považován za zastaralý?
A) pracích
B) rozumovost
C) též
D) zhušťovati
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 31
Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou bude jednohlasně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím! Zatím vábím a chytám na vějičky slov pěknost toho všeho tam u nás, ať se chytí, co se chytí. Ty můj kraji, ty mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlelých vlasech dávno pohřbených tkalcovských dědů a báb a je přísadou mé krve. Ty můj kraji! Jsi tam, kde Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)
Úloha 31 2 b.
Kterou z následujících možností lze nejlépe charakterizovat výchozí text?
A) báseň v próze
B) báseň psaná volným veršem
C) básnická lyrická balada
D) básnická pohádka
CJ21 - 9
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 32 - 34
To jaro byl Vesuv stále činný a přiváděl do města víc a víc turistů, aby nad ním žasli, kreslili ho a pokud možná jej zlézali; vyvolával také rostoucí poptávku po obrazech vulkánu ve všech jeho náladách, kterou se zruční malíři a místní dodavatelé snažili zvýšenou produkcí uspokojovat. Když se pak koncem července rozšířila zpráva *****, prudce klesl zájem o zobrazení sopky jako ústředního prvku v poklidné krajince. Kdekdo teď dychtil po obrazech soptícího vulkánu. Po určitou dobu skoro nikdo nemaloval Vesuv jinak. Jak zastáncům revoluce, tak zděšeným vládnoucím třídám všech evropských zemí nepřipadala žádná symbolika toho, co se děje ve Francii, tak případná jako obraz soptícího vulkánu - prudké křeče, výbuch z hlubin a vlny smrtícího násilí, jež pustoší a nadobro mění tvář krajiny.
Stejně jako Vesuv i Francouzská revoluce byla zvláštní úkaz. Avšak vulkanické erupce jsou trvalým jevem. Francouzská revoluce se vnímala jako nebývalá událost, zato Vesuv soptil už dávno, soptí nyní a bude soptit znovu. V tom je kontinuita a opakování přírody. Chápat historický výbuch jako přírodní sílu tak uklidňovalo i současně zneklidňovalo. Naznačoval, že ačkoli může být teprve začátkem věku revolucí, také on nakonec pomine.
(S. Sontagová, Vulkán)
Úloha 32 2 b.
Které z následujících tvrzení nejlépe charakterizuje vypravěče výchozího textu?
Vypravěč je:
A) hrdinka vzpomínající na dávné zážitky.
B) kolektiv pozorující počínání postav.
C) vedlejší postava přímo se účastnící děje.
D) vševědoucí, stojící nad vyprávěným příběhem.
Úloha 33 2 b.
Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
A) o pádu Bastily
B) o požáru římského chrámu
C) o vyvraždění hugenotů
D) o zkáze Neapole
Úloha 34 1 b.
Který z následujících výrazů nejlépe vystihuje význam slova kontinuita ve výchozím textu?
A) obecnost
B) přiměřenost
C) souvislost
D) závažnost
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 luki luki | E-mail | 11. prosince 2006 v 14:08 | Reagovat

jo de to!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama